Marineshop Ghent Marine Center  | Bootonderdelen voor uw motoryacht, zeilschip, trailers of boot   
CategorieŽn
Buitenboordmotoren-> (18)
Fabrikanten
Nieuwe producten Meer
Yamaha 4-takt 100 pk buitenboord | type: F100DETL
Yamaha 4-takt 100 pk buitenboord | type: F100DETL
12,550.00EUR
Snel zoeken
 
Gebruik trefwoorden om een artikel te vinden.
Uitgebreid zoeken
Informatie
Verzending - informatie
Privacy - Copyright 2008
Algemene voorwaarden
Klantenservice
Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden
Algemene Voorwaarden:

1.1
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
"Ghent Marine Center"
- Ghent Marine Center, ingeschreven Gent BTW BE 0477 150 601.
"de Klant"
- De potentiele afnemer van zaken en/of diensten van Ghent Marine Center

1.2
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechts-handelingen van Ghent Marine Center, alsmede op de tussen Ghent Marine Center en de Klant gesloten overeenkomst(en), ongeacht de woon- of vestigingsplaats(en) van de bij die overeenkomst betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar die overeenkomst tot stand is gekomen, dan wel ten uitvoer dient te worden gelegd.

1.3
Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.4
Voorwaarden van Klant zijn slechts van toepassing indien en voor zover daarover schriftelijk met Ghent Marine Center overeenstemming bereikt is.

1.5
Indien (een) bepaling(en) van deze algemene voorwaarden nietig is/zijn of vernietigd wordt/worden, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Ghent Marine Center en de Klant in overleg treden teneinde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen,waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht wordt/worden genomen.

Aanbod en overeenkomst:

2.1
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, ook indien deze een termijn van aanvaarding bevatten. Indien een vrijblijvend aanbod door de Klant wordt aanvaard, heeft Ghent Marine Center het recht dit aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2.2
Een overeenkomst komt tot stand tussen Ghent Marine Center en de Klant indien deze een aanbieding van Ghent Marine Center on-line, per e-mail of per fax of anderszins accepteert.

2.3
In de regel zal Ghent Marine Center levering doen plaats vinden binnen 72 uur na goedkeuring van de Klant en ontavngst van het te betalen bedrag op rekening van Ghent Marine Center, mits de producten op voorraad leverbaar zijn vanuit onze toeleveranciers.

2.4
Alhoewel Ghent Marine Center de nodige zorgvuldigheid zal betrachten bij het formuleren van zijn aanbiedingen, waaronder begrepen prijzen en andere gegevens die op enige (aanstaande) rechtsbetrekking tussen Ghent Marine Center en de wederpartij kan (gaan) duiden kan de Klant hieraan nimmer enig gerechtvaardigd vertrouwen met betrekking tot de juistheid van hierin opgenomen gegevens ontlenen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

2.5
Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

Prijzen / tarieven en betaling:

3.1
De door Ghent Marine Center in een aanbieding/orderbevestiging aangegeven prijzen en tarieven zijn onder voorbehoud en gelden uitsluitend voor de in de aanbieding/orderbevestiging genoemde prestaties of leveringsomvang.

3.2
Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn (tenzij anders aangegeven) in euro en exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. De verzendkosten zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3.3
Ghent Marine Center behoudt zich het recht voor haar prijzen en tarieven te wijzigen. De Klant is gerechtigd een bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden binnen zeven (7) dagen na de mededeling van Ghent Marine Center van de prijsverhoging.

3.4
Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst een wijziging optreedt in de kosten van Ghent Marine Center, tengevolge van enigerlei voorziening in een collectieve arbeidsovereenkomst, wet, besluit of beschikking van (semi)overheidswege (buitenlandse overheden daaronder begrepen) van dwingend rechtelijk karakter, dan wel indien buiten de invloedssfeer van Ghent Marine Center zodanige kostprijsverhogende omstandigheden optreden dat in redelijkheid van Ghent Marine Center niet langer kan worden gevergd dat de overeengekomen prijs wordt gehanteerd verklaart de Klant zich reeds nu voor als dan akkoord met een wijziging van die prijs, die door Ghent Marine Center aan de Klant middels de aanduiding van objectieve maatstaven nader zal worden medegedeeld.

3.5
Ghent Marine Center behoudt zich het recht voor bestellingen van de Klant te annuleren, indien niet binnen 7 dagen na orderdatum, de betaling is ontvangen.

Levering / Leveringstermijnen / Transport:

4.1
De door Ghent Marine Center (eventueel) vermelde levertijd kan nooit als fatale termijn worden beschouwd. Overschrijding van een levertijd kan nooit leiden tot schadevergoeding of enige andere actie jegens Ghent Marine Center, tenzij anders overeengekomen en behoudens in het geval dat er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van Ghent Marine Center.

4.2
Ghent Marine Center behoudt zich het recht voor bestelde zaken in deelzendingen te leveren en te factureren.

4.3
Indien de Klant haar noodzakelijke medewerking tot nakoming van de verbintenis door Ghent Marine Center niet verleent of doordat een ander beletsel van haar zijde opkomt is gerechtigd om, binnen acht dagen nadat de Klant daartoe door Ghent Marine Center in gebreke is gesteld, de overeenkomst te ontbinden of als ontbonden te beschouwen zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn en onverminderd het recht van Ghent Marine Center om van de Klant vergoeding van geleden verlies en/of gederfde winst te vorderen. Daarnaast zal, indien en zolang de door de Klant veroorzaakte verhindering in de nakoming door Ghent Marine Center voortduurt, door de Klant van Ghent Marine Center geen nakoming kunnen worden gevorderd terwijl Ghent Marine Center gerechtigd is van de Klant vergoeding van in redelijkheid gemaakte kosten te verlangen, voortvloeiende uit het in dit artikellid omschreven gedrag c.q. de nalatigheid van de Klant.

4.4
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de wijze van transport, verzending, verpakking, e.d. bepaald door Ghent Marine Center, zonder dat Ghent Marine Center hiervoor enige aansprakelijkheid draagt.

Overmacht en/of bijzondere omstandigheden:

5.1.
Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming die Ghent Marine Center niet kan worden toegerekend doordat zij niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt, waaronder begrepen het geval, dat Ghent Marine Center door een (toerekenbare) tekortkoming of onzorgvuldigheid van derden niet in staat is zijn diensten te verrichten.

Onder overmacht wordt onder meer begrepen:
5.1.1
Bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard, en onverschillig op welke wijze ontstaan;

5.1.2.
Vertraagde of te late toelevering door een of meerdere leveranciers van Ghent Marine Center;

5.1.3.
Transportmoeilijkheden of -belemmeringen van elke aard, waardoor het vervoer naar Ghent Marine Center toe of van Ghent Marine Center naar de Klant wordt gehinderd of belemmerd.

5.2.
Ghent Marine Center heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien enige omstandigheid (verdere) nakoming verhindert.

5.3.
Gedurende de periode van overmacht worden de verplichtingen van Ghent Marine Center opgeschort. Indien de periode van opschorting langer duurt dan dertig dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.

5.4.
Indien Ghent Marine Center bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is Ghent Marine Center gerechtigd het reeds geleverde of uitgevoerde c.q. het leverbare of uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren, en is de Klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Eigendomsvoorbehoud:

6.1
De eigendom van de geleverde zaken wordt door Ghent Marine Center uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Daarbij is inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichtte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.

Risico:

7.1
Het risico van verlies of beschadiging van zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de Klant over, op het moment aflevering op het door de Klant opgegeven adres.

Reclames / Aansprakelijkheid / Retourzending:

8.1
De Klant heeft de verplichting bij aflevering van de zaken te onderzoeken of deze aan de overeenkomst beantwoorden. Eventuele klachten omtrent een door Ghent Marine Center geleverd product, dienen door de Klant terstond aan Ghent Marine Center per aangetekend schriftelijk schrijven en gemotiveerd binnen uiterlijk 5 werkdagen na aflevering per e-mail, dan ook steeds schriftelijk te worden medegedeeld en bevestigd. Bij overschrijding van deze termijn vervalt het recht te reclameren. Na het verstrijken van bovengenoemde termijn wordt Ghent Marine Center geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen, en wordt aangenomen dat de Klant de zaken in goede orde heeft ontvangen, behoudens tegenbewijs door de Klant.

8.2
Indien de Klant aantoont dat de zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Ghent Marine Center de keuze deze zaken tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe zaken dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

8.3
Indien de Klant een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft de Klant het recht het product binnen 7 (zeven) werkdagen dagen na aflevering aan Ghent Marine Center te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat alle verzendkosten voor rekening van de Klant komen. Ongefrankeerde retourzendingen worden geweigerd.

8.4
Ghent Marine Center aanvaardt retour gezonden zaken, zoals vernoemd in artikel 8.2 en artikel 8.3 slechts indien en voor zover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk, per e-mail akkoord is gegaan, en alsdan slechts wanneer deze zaken aan het door Ghent Marine Center op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin Ghent Marine Center deze zaken aan de Klant afleverde.

Garantie:

9.1
Ghent Marine Center verplicht zich alle bepalingen van de fabrieks- garantie van de geleverde zaken op te volgen. Zo hebben alle producten een minimale fabrieksgarantie van 1 jaar.

9.2
Onverminderd hetgeen in artikel 9.1 beschreven kan de Klant geen beroep doen op bovengenoemde garantiebepalingen: indien de Klant wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen, waaronder ook - vallen reparaties die niet door of namens Ghent Marine Center zijn verricht; indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik; indien de fouten zijn opgetreden als gevolg van blikseminslag, brand- of waterschade, of door andere van buitenkomende oorzaken of onheilen; indien de Klant de zaken heeft verwaarloosd; indien de Klant de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld, of zodanig heeft behandeld dat het risico naar verkeersopvattingen voor rekening van de Klant behoort te komen.

Persoonsgegevens:

10.1
Door de Klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand alleen ter gebruik voor de uitvoering van de bestelling van de Klant.

10.2
De gegevens van Klant worden opgenomen in een centraal bestand van Ghent Marine Center en zullen alleen worden gebruikt om de Klant volledig up-to-date te houden voor wat betreft de zaken en diensten van Ghent Marine Center, tenzij de Klant heeft aangegeven hier geen prijs op te stellen. De verwerking van de gegevens van de Klant zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

10.3
De Klant kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door Ghent Marine Center over de persoon van de Klant worden opgenomen in het bestand van Ghent Marine Center. De Klant is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen indien deze gegevens niet correct zijn.

Diversen:

11.1
Indien Klant aan Ghent Marine Center schriftelijk opgave doet van een adres, is Ghent Marine Center gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat Klant Ghent Marine Center een nieuw adres heeft doorgegeven.

11.2
Indien door Ghent Marine Center gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de Voorwaarden te eisen. De Klant kan nooit enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Ghent Marine Center deze Voorwaarden soepel toepast.

11.3
Ghent Marine Center is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de Klant gebruik te maken van derden.

Toepasselijke recht en geschillenregeling:

12.1
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Ghent Marine Center is het Belgisch recht van toepassing.

12.2
Geschillen tussen Ghent Marine Center en de Klant zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in het arrondissement Gent.

Volgende
Winkelwagen Meer
Uw winkelwagen
is leeg
Beoordelingen Meer
Yamaha 4-takt 15 pk draagbare buitenboord | type: F15CMHS
Super service en vriendelijk onthaal. Mensen die weten wat ..
5 van 5 sterren!
Talen
Nederlands English
Valuta
Marineshop van Ghent Marine Center te Melle in België Vermaele Projects studio webdesign osCommerce open source software